Reklama

Już teraz, zapisz swoje dziecko do przedszkola

PDFDrukujEmail

Samorząd - Burmistrz i Urząd Miejski

Oficjalna strona Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą www.kostrzyn.pl opublikowała komunikat dotyczący zapisów dzieci do pzedszkoli publicznych w mieście. Zapoznaj się ze szczegółową procedurą !

 

Informacja dotycząca zasad przyjmowania dzieci do przedszkoli publicznych w Kostrzynie nad Odrą na rok szkolny 2013/2014

Przyjmowanie dzieci do przedszkoli publicznych odbywa się w oparciu o regulamin rekrutacji dzieci, który jest taki sam w trzech przedszkolach w Kostrzynie nad Odrą. Inny regulamin rekrutacji posiada Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Osiedlowa 8, ponieważ w tej placówce funkcjonuje 1 oddział żłobkowy. Osobą odpowiedzialną w każdym przedszkolu za wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz ich przyjmowanie jest dyrektor placówki.

 Termin przyjmowania wniosków: 1.03.2013 r. – 29.03.2013 r.

Termin posiedzenia komisji rekrutacyjnych:

 • Przedszkole Miejskie Nr 1: 15.04.2013 r.
 • Przedszkole Miejskie Nr 2: 15.04.2013 r.
 • Przedszkole Miejskie Nr 3: 15.04.2013 r.
 • Przedszkole Miejskie Nr 4: 15.04.2013 r.

Skład komisji rekrutacyjnej:

 • Przewodniczący komisji – dyrektor przedszkola
 • Członek – przedstawiciel Rady Pedagogicznej
 • Członek – przedstawiciel Rady Rodziców.

Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkoli:

 • Przedszkole Miejskie Nr 1 - do 20 kwietnia 2013 r.
 • Przedszkole Miejskie Nr 2 - do 20 kwietnia 2013 r.
 • Przedszkole Miejskie Nr 3 - do 20 kwietnia 2013 r.
 • Przedszkole Miejskie Nr 4 - do 20 kwietnia 2013 r.

Do przedszkoli przyjmowane są dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą, do oddziału żłobkowego przyjmowane są dzieci w wieku 1 – 2 lat.                 W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

Zasady pierwszeństwa w przyjmowaniu dzieci do przedszkoli:

 1. 1)dzieci sześcioletnie i pięcioletnie, odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne,
 2. 2)dzieci matek lub ojców pracujących, samotnie je wychowujących lub matek i ojców wobec, których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy, a także dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych,
 3. 3)dzieci już uczęszczające do przedszkola, spełniające warunki,
 4. 4)dzieci obojga rodziców pracujących,
 5. 5)dzieci, które mają rodzeństwo uczęszczające do przedszkola,
 6. 6)dzieci skierowane do przedszkola na podstawie orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi liczba dzieci w oddziale nie powinna być większa niż 25.

Godziny otwarcia przedszkoli:

 • Przedszkole Miejskie Nr 1 - od 630 – 1600
 • Przedszkole Miejskie Nr 2 – od 630 – 1600
 • Przedszkole Miejskie Nr 3 - od 630 – 1600
 • Przedszkole Miejskie Nr 4 – od 630 – 1600
Reklama
Reklama
Reklama

Ostatnie komentarze