Reklama

XXX Sesja Rady Miasta przed nami

PDFDrukujEmail

Samorząd - Burmistrz i Urząd Miejski

W środę 26 czerwca, rada miejska spotka się, aby udzielić absolutorium burmistrzowi Andrzejowi Kuntowi za wykonanie budżetu za 2012 rok. Podczas obrad poruszone zostaną również tematy związane z nadaniem nazw ulic, projektem "Lubuskie aktywne turystycznie" oraz zmianą budżetu na rok 2013.

 

 

Proponowany porządek obrad :

 1. Sprawy regulaminowe :Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
  1. otwarcie sesji,
  2. przyjęcie wniosków do porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji,
 2. Sprawozdanie z działalności MZK Sp. z o.o za rok 2012.
 3. Informacja z działalności za rok 2012 r. oraz plany działalności Kostrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odra za 2012 rok :
  1. sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok,
  2. sprawozdanie finansowe,
  3. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok,
  4. informacja o stanie mienia komunalnego,
  5. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odra za 2012 rok (druk nr 1).
 5. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2012 rok:
  1. wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta,
  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium,
  3. c)   podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2012 rok (druk nr 2),
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Kostrzynie nad Odrą (druk nr 3),
  2. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy Śródmiejskiej oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów ograniczonych ulicami Wyszyńskiego - Wodna i Sikorskiego – Dworcowa w Kostrzynie nad Odrą (druk nr 5),
  3. zmieniająca uchwały w sprawie nadania nazw ulic (druk nr 6),
  4. wprowadzenia na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych(druk nr 7).
  5. przystąpienia Miasta Kostrzyn nad Odra do projektu ,,Lubuskie aktywne turystycznie” (druk nr 8),
  6. zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2013 rok (druk nr 9),
  7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kostrzyn na Odrą (druk nr 10),

8. Interpelacje i wnioski.

9. Sprawy różne.

Reklama
Reklama
Reklama

Ostatnie komentarze